Úvod‎ > ‎

Škola omezeně otevřena i žákům nematuritních ročníků

Vážení rodiče, milí žáci.

S odkazem na rozhodnutí vlády ze dne 25. 5. 2020, které umožňuje realizaci občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky středních škol, jsme se rozhodli nabídnout následující formu účasti žáků ve škole:

Vzhledem k organizačním (maturity, přijímací zkoušky), personálním, prostorovým a hygienickým podmínkám naší školy budou organizované konzultace probíhat v následujícím režimu pouze pro žáky nižších ročníků víceletého gymnázia.

prima a sekunda   -         11., 15., 17., 19., a 23. 6. 2020, vždy od 8:00 – 12:00 hodin

tercie a kvarta       -         10., 12., 16., 18., a 22. 6. 2020, vždy od 8:00 – 12:00 hodin 

Žáci se v těchto dnech setkají s třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů. Hlavní náplní jednotlivých hodin budou vedle socializačních aktivit především konzultace k obsahu učiva z distanční výuky, která bude paralelně pokračovat.

Žákům vyšších ročníků gymnázia a žákům SOŠPg nabídnou vyučující možnost individuálních či skupinových konzultací v intencích jejich časových možností, které jsou velmi omezené maturitami, přijímacími zkouškami, výukou žáků nižších ročníků gymnázia a pokračující distanční výukou. Tyto konzultace mohou začít probíhat od pondělí 8.6.2020 po vzájemné individuální dohodě žáků s učiteli.

Během přítomnosti žáků ve škole budou dodržena všechna hygienická opatření (potvrzení o bezinfekčnosti, maximální počet žáků 15 ve skupině, 2m rozestupy, nošení roušek).

Ve stávajícím režimu přísných hygienických opatření nebudeme zajišťovat obědy.

                                                                                                                                                                  Mgr. Pavel Matějovský, ředitel školy

Škola omezeně otevřena i žákům nematuritních ročníků

přidáno: 29. 5. 2020 2:07, autor: Pavel Matějovský

Vážení rodiče, milí žáci.

S odkazem na rozhodnutí vlády ze dne 25. 5. 2020, které umožňuje realizaci občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky středních škol, jsme se rozhodli nabídnout následující formu účasti žáků ve škole:

Vzhledem k organizačním (maturity, přijímací zkoušky), personálním, prostorovým a hygienickým podmínkám naší školy budou organizované konzultace probíhat v následujícím režimu pouze pro žáky nižších ročníků víceletého gymnázia.

prima a sekunda   -         11., 15., 17., 19., a 23. 6. 2020, vždy od 8:00 – 12:00 hodin

tercie a kvarta       -         10., 12., 16., 18., a 22. 6. 2020, vždy od 8:00 – 12:00 hodin 

Žáci se v těchto dnech setkají s třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů. Hlavní náplní jednotlivých hodin budou vedle socializačních aktivit především konzultace k obsahu učiva z distanční výuky, která bude paralelně pokračovat.

Žákům vyšších ročníků gymnázia a žákům SOŠPg nabídnou vyučující možnost individuálních či skupinových konzultací v intencích jejich časových možností, které jsou velmi omezené maturitami, přijímacími zkouškami, výukou žáků nižších ročníků gymnázia a pokračující distanční výukou. Tyto konzultace mohou začít probíhat od pondělí 8.6.2020 po vzájemné individuální dohodě žáků s učiteli.

Během přítomnosti žáků ve škole budou dodržena všechna hygienická opatření (potvrzení o bezinfekčnosti, maximální počet žáků 15 ve skupině, 2m rozestupy, nošení roušek).

Ve stávajícím režimu přísných hygienických opatření nebudeme zajišťovat obědy.

                                                                                                                                                                  Mgr. Pavel Matějovský, ředitel školy

Organizační pokyny v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 v průběhu přijímacích a maturitních zkoušek

přidáno: 14. 5. 2020 2:05, autor: Michal Malý   [ Aktualizováno 14. 5. 2020 2:12 uživatelem Pavel Matějovský ]

Organizační pokyny blíže specifikují provozní podmínky školy lišící se od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů, které souvisí se současnou epidemiologickou situací v ČR. Upřesňují pohyb a jednání uchazečů a žáků (dále jen žák), spojené s účastí na vykonání přijímací zkoušky, maturitní zkoušky.


Podmínky se řídí těmito principy: 

I. Před vstupem do školy, vstup do školy/třídy (maturitní a přijímací zkoušky)

 • V souladu s pozvánkou či oznámením školy se uchazeč/žák (dále jen žák) dostaví  na zkoušku ve stanovený čas.  
 • Žáci z rizikových skupin (specifikace viz čl. V) se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce či oznámení. 
 • Žáci při příchodu i odchodu do a ze školy dodržují tato pravidla:
  • neshlukují se před budovou školy, ale vcházejí a vycházejí do a z budovy plynule,
  • v případě možného setkání před školou s ostatními žáky dodržují odstup 2 metry
  • pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst  a nosu, (neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst výjimkou)   
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  
 • Do budovy školy lze vpustit i další osoby, které se v rámci zásady veřejnosti ústních maturitních zkoušek těchto zkoušek chtějí účastnit; tyto osoby jsou však povinny dodržovat všechna stanovená hygienická opatření stanovená školou (včetně podpisu čestného prohlášení).  
 • Žáci odevzdají při prvním vstupu do budovy čestné prohlášení 
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit
 • Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky.  
 • Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.  
 • Žáci z rizikových skupin budou vpuštěni do tříd jako první. 
 • Přestávku mezi jednotlivými zkouškami či testy se doporučuje trávit venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. V případě nepříznivého počasí tráví uchazeči, žáci přestávku ve vyhrazeném prostoru.  

II. Písemné zkoušky a didaktické testy (maturitní a přijímací zkoušky)

 • Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. 
 • Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek.  
 • Žáci z rizikových skupin (specifikace viz čl. V.) budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken.  
 • Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.  
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.  
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

III. Ústní zkoušky (maturitní zkoušky, ověření talentu z výchov) 

 • Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.  
 • Maximální počet osob ve třídě je 15. V místnosti, kde probíhá ústní zkouška, jsou přítomni zejména členové zkušební komise, zkoušený žák a připravující se žák.
 • Dále mohou být při ústní zkoušce maturitní zkoušky přítomni v rámci zásady veřejnosti ústní zkoušky další osoby splňující stanovené hygienické požadavky, nejvýše však do počtu 15 osob.  
 • V průběhu ústní zkoušky konané v rámci přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, nemusí žáci ani členové zkušební komise či přítomní pedagogové nosit roušku.
 • Pro ústní zkoušky je vhodné zachovat rozestup 2 m (nejméně 1,5 m). Pokud dochází  k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby. 

IV. Praktické zkoušky (maturitní zkoušky, ověření talentu z výchov) 

 • Vždy po příchodu do místnosti musí každý použít dezinfekci na ruce.  
 • Maximální počet osob ve skupině je 15.
 • Pokud to charakter praktické zkoušky umožňuje, doporučuje se zachovat rozestup 2 m (nejméně 1,5 m), pak při praktické zkoušce nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit.
 • Při praktických zkouškách maturitní zkoušky se v souladu s § 74 odst. 5 školského zákona z důvodu ochrany zdraví veřejnost nepřipouští.
 • Současně je potřeba dbát na to, aby mezi žáky navzájem a dalšími osobami účastnícími se praktické zkoušky docházelo ke kontrolovanému předávání nářadí, nástrojů a jiných materiálů s možným využitím dezinfekce.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. 

V. Osoby s rizikovými faktory (maturitní a přijímací zkoušky) 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
 1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)  s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  
 2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.  
 3. Porucha imunitního systému, např.  
  • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 
  • při protinádorové léčbě,  
  • po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.  
 4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 
 5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  
 6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 
 7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  

VI. Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny (maturitní a přijímací zkoušky)

 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (1–7) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Před prvním vstupem do školy žák předkládá toto podepsané prohlášení:
  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 • Žák, který spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči a bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna jeho ochrana zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak by měl žák opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními.
 • U ústních zkoušek by měli být žáci, kteří spadají do rizikové skupiny, přednostně vyzkoušeni a co nejdříve po zkoušce by měli opustit budovu školy.
 • U praktických zkoušek se použijí výše uvedená opatření pro žáky patřících do rizikových skupin podle podmínek místa výkonu praktických zkoušek přiměřeným způsobem. 

VII. Co dělat v případech, kdy zkoušený žák má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem (maturitní a přijímací zkoušky) 

Žák má před zkouškou příznaky infekce dýchacích cest:
 • Pokud žák má konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Žák svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy; nedodržení stanovené lhůty může  v závažných případech ředitel školy prominout. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím právním předpisem.

Příznaky infekce dýchacích cest se objeví v průběhu zkoušky:

 • Pokud se příznaky objeví v průběhu vlastní zkoušky, postupuje se obdobně jako  v případě jiné zdravotní indispozice na straně žáka.
 • Situaci na místě řeší ředitel školy v součinnosti se členy zkušební komise.
 • V případě, že se jedná o nezletilého žáka, je nutné okamžitě kontaktovat zákonného zástupce a dohodnout se na převzetí žáka. Pro tyto případy bude vyčleněna učebna, kde žák pod dozorem vyčká příchodu zákonného zástupce.
 • O této situaci ředitel školy informuje spádovou hygienickou stanici.
 • Tato skutečnost se uvede do protokolu.
 • Žák svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy; nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy prominout. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím právním předpisem.

VIII. Prohlášení k rizikovým faktorům (maturitní a přijímací zkoušky)

 • Zákonní zástupci, rodiče, uchazeči a zletilí žáci se seznámí s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví – viz bod V. 
 • Zákonní zástupci, rodiče, uchazeči a zletilí žáci zváží, zda do rizikové skupiny nepatří oni nebo osoba, která s nimi žije ve společné domácnosti (do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený v bodě V.).
 • Zákonní zástupci, žáci maturitních ročníků podepíší písemné čestné prohlášení  o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a o seznámení s rizikovými faktory a odevzdají při prvním příchodu do školy.


V Nové Pace dne 14. 5. 2020                                                  

Mgr. Pavel Matějovský, ředitel školy 

 

Harmonogram maturitních zkoušek

přidáno: 12. 5. 2020 2:08, autor: Gymnázium a SOŠPg Nová Paka   [ aktualizováno 13. 5. 2020 1:04 ]

V souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou č. 232/2020 o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 stanovuji následující termíny pro vykonání maturitní zkoušky:

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA - SOŠPg, třída 4.A

18. - 19. květen 2020        HVm
20. - 21. květen 2020        TVm
22. květen 2020                VVm

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

pondělí 1. červen 2020    didaktický test z matematiky a anglického jazyka
úterý     2. červen 2020    didaktický test z českého jazyka a literatury

ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A PROFILOVÉ ZKOUŠKY

10. - 12. červen 2020    žáci třídy 4.G
15. - 17. červen 2020    žáci třídy oktávy
15. - 18. červen 2020    žákyně třídy 4.A

Rozpisy ústní části maturitní zkoušky budou vydány na konci měsíce května 2020.
                  
Mgr. Pavel Matějovský
ředitel školy

V Nové Pace dne 12.5.2020     

Informace o termínech přijímacího řízení

přidáno: 11. 5. 2020 2:24, autor: Gymnázium a SOŠPg Nová Paka   [ aktualizováno 11. 5. 2020 21:51 ]

Aktuální informace týkající se termínů přijímacího zkoušek najdete v sekci uchazeči/příslušný obor/přijímací řízení.

Pozvánky na přijímací zkoušky budou odeslány v dostatečném předstihu v listinné podobě obyčejně poštou.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UBYTOVANÉ ŽÁKY NA DM

přidáno: 7. 5. 2020 0:58, autor: Gymnázium a SOŠPg Nová Paka

V týdnu od 11. 5. 2020 - do 14. 5. 2020 je nutné vyklidit DM!

DM bude otevřen v tuto dobu

Pondělí      11. 5.   9.00 - 14.00 hod.
Úterý         12. 5   14.00.- 18.00 hod
Středa       13. 5.   9.00 - 14.00 hod.
Čtvrtek       14. 5.  14.00 - 18.00 hod.

Věci si přijedou vyklidit žáci všech ročníků, kromě žáků ubytovaných před závěrečnými zkouškami a maturitami. Dotazy na telefonu 603 275 879.

Naďa Patková, vedoucí vychovatelka


Naše výtvarka na dálku v Českém rozhlase Hradec Králové

přidáno: 5. 5. 2020 5:20, autor: Kateřina Krausová

„Člověk by měl v životě přijímat nové výzvy a v tom, s čím nepočítal, by měl najít pro sebe i ostatní něco, co ho posune dál a dopředu. Proto i v době karantény, kdy jsme všichni doma a komunikujeme spolu jen prostřednictvím virtuálních médií, mohou vzniknout krásná umělecká díla,“ napsaly studentům učitelky výtvarné výchovy Káťa a Vendula.
Přibližně tak začíná článek, kterým doplnila svoji reportáž o vyučování na dálku v Českém rozhlase Hradec Králové jičínská redaktorka Vlaďka Wildová. Ta s naší školou dlouhodobě spolupracuje třeba při přípravě výstav výtvarných prací na Valdické bráně v Jičíně. Ve svých reportážích se snaží najít i v dnešní složité době pozitiva, která nás posunou dál. Je to doba získávání nových zkušeností i změny pohledu na náš dosud celkem bezproblémový svět. O čem si se mnou povídala i některé další zajímavosti se můžete z přiloženého článku i krátkého rozhovoru z domácího prostředí dozvědět na


Myslím, že vás i vaše rodiče za sebe i své kolegy, se kterými mluvím, mohu pozdravit a vzkázat vám, že se nám po vás stýská.
 Držíme vám i sobě palce, abychom se všichni něco naučili a těšili se znovu na společné setkávání. Vaše KK.

Hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

přidáno: 3. 5. 2020 12:09, autor: Pavel Matějovský   [ aktualizováno 3. 5. 2020 12:12 ]

Vážení rodiče, milí žáci,

MŠMT tento týden vydalo očekávanou vyhlášku 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Vedle samotné vyhlášky byl zveřejněn také dopis ministra školství a podrobná metodika. Jednotlivé dokumenty MŠMT jsou k dispozici v přiložených souborech:

Z vyhlášky vybíráme nejdůležitější pasáže, které se týkají naprosté většiny žáků, jsou to:

§ 1
Hodnocení žáků

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

§ 3
Zvláštní pravidla pro žáky konající závěrečnou nebo maturitní zkoušku

(1) Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku, nelze žáka hodnotit stupněm „5 – nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení.

Při hodnocení v naší škole se budeme držet těchto základních východisek:

 • Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem, více než obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání, a není jasné, v jaké situaci se konkrétní žáci nacházejí.
 • Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci musí zohlednit. Z některých běžně užívaných postupů je tak třeba slevit a hodnotit žáky s dlouhodobou znalostí jejich výsledků ve  škole.
 • Není žádoucí, aby se hodnocení žáků zhoršilo oproti jejich obvyklým výsledkům z důvodu jejich složité rodinné situace nebo jiným podmínkám přípravy mimo školu.
 • Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků uvedená ve školním řádu, která nejsou v souladu s výše uvedenou vyhláškou a metodikou, se nepoužijí.

Předávání vysvědčení za druhé pololetí u žáků, kteří jsou v jiném než posledním ročníku

Platí stávající právní úprava, tzn. podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku platí, že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení. Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucích. Konkrétní postup budeme upřesňovat.

Předávání vysvědčení za druhé pololetí maturantům

Podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, platí, že v závěrečném ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky. Pokud budou MZ společné části zahájeny dle stávajícího předpokladu dne 1. 6. 2020, bude posledním vyučovacím dnem v naší škole pátek  22. května 2020. Vzhledem k průběhu druhého pololetí bude před zahájením maturitní zkoušky ředitelem vyhlášen​o​ týdenní volno k přípravě. Období od 11. do 22. 5. 2020 využijeme pro možnost maturitních konzultací. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucích.

Datum ukončení výuky maturantů v nematuritních předmětech

Vzhledem k tomu, že legislativa v tomto směru nebyla nijak upravena, končí oficiálně vyučování nematuritních předmětů maturantů na dálku stejně jako při běžné prezenční výuce posledním vyučovacím dnem. Interním rozhodnutím ředitele školy však je vlastní výuka v nematuritních předmětech posledních ročníků ukončena k 30. 4. 2020.

                                                                                                                                                                            Mgr. Pavel Matějovský, ředitel školy

Přijímací zkoušky

přidáno: 28. 4. 2020 2:07, autor: Michal Malý


Zdravá 5

přidáno: 24. 4. 2020 7:59, autor: Gymnázium a SOŠPg Nová Paka

Dobrý den, milí studenti, dobrý den, rodiče,

rádi bychom vás informovali o aktivitách, které připravila Zdravá 5 pro děti a rodiče, do kterých se jako škola pravidelně zapojujeme. 

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy.

Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Vzdělávací program Zdravá 5 je realizován společností Albert již od roku 2004 a za tu dobu vyškolil statisíce dětí v základních i mateřských školách v celé České republice.

Aktuálně program nabízí:

 ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE FINÁLE ZDRAVÉ 5!

 • FINÁLE ZDRAVÉ 5 je celostátní kuchařská soutěž, ve které týmy soutěží se svými recepty na zdravou a nápaditou svačinu
  o věcné a zážitkové ceny. Letos se do soutěže mohou hlásit i RODIČE S DĚTMI.
 • Stačí zaslat fotografii a originální recept zdravé svačinky, která bude obsahovat libovolné ovoce nebo zeleninu.
 • Veškeré informace týkající se soutěže rodiče naleznou na https://zdrava5.cz/finale-zdrava5.

 

 

 

Fyzikální olympiáda v sekundě

přidáno: 20. 4. 2020 3:36, autor: Josef Křeček

Krajská kola vyšších kategorií Fyzikální olympiády byla vzhledem k současné epidemiologické situaci zrušena a tak poslední akcí této soutěže v tomto školním roce bylo dokončení školního kola kategorie G neboli Archimediády, určené pro sekundu. V této kategorii je školní kolo kolem nejvyšším, nikam se ani za normálních podmínek postoupit nedá, nicméně práce na úlohách této kategorie je velmi dobrou průpravou pro budoucí účast ve vyšších kategoriích. Jeden příklad za všechny: loňský úspěšný řešitel kategorie G Kryštof Vitvar je letošním vítězem okresního kola kategorie F.

Letošní soutěž v sekundě proběhla v komplikovanějších podmínkách, vynucených uzavřením škol. Přesto úspěšné řešení na dálku zaslali dva soutěžící - Matěj Fišera, který úspěšně vyřešil 3 početní úlohy ze 4 a docílil krásného skóre 28 bodů ze 40 možných, a Veronika Janků, která rovněž úspěšně vyřešila 3 početní úlohy a dosáhla 18,5 bodu. Oba soutěžící navíc úspěšně vyřešili praktickou úlohu.

Oběma úspěšným účastníkům blahopřejeme a doufáme, že se s nimi a třeba i s někým dalším ze současné sekundy shledáme při Fyzikální olympiádě 2020/2021.


1-10 of 2178