ÚVOD‎ > ‎Články‎ > ‎

Hodnocení chemických miniprojektů v tercii a v kvartě

přidáno: 3. 2. 2011 4:00, autor: Josef Křeček   [ aktualizováno 3. 2. 2011 4:12 ]

V listopadu a prosinci 2010 proběhly v hodinách chemie na malém gymnáziu dva miniprojekty – Voda v tercii a Plasty v kvartě. K realizaci a organizaci projektů měli žáci možnost vyjádřit se pomocí hodnotících listů, která mohly být vyplněny i anonymně, čehož většina respondentů využila.

Výstupy z projektů si můžete prohlédnout na panelech umístěných ve 2. patře poblíž učebny chemie a také na www.gymnp.cz (byly zveřejněny v sekci Zprávy ze školy již počátkem ledna 2011 a nyní jsou nově umístěny též v sekci Aktuální projekty/Miniprojekty).

Dohodnutá pravidla pro realizaci projektů

Na těchto pravidlech se shodly obě třídy – tercie i kvarta.

 1. Postup:

Referát referentů – do 5 minut

Vystoupení oponentů – do 3 minut

Vystoupení pozorovatelů – do 2 minut

Dotazy třídy

Dotazy a připomínky vyučujícího

 1. Dodržujeme časové limity.
 2. Naše referáty jsou naší vlastní prací,žádné staženiny z internetu způsobem
  Ctrl C + Ctrl V.
 3. Vzájemně si nasloucháme, nevykřikujeme, pokud chceme něco doplnit, hlásíme se
  o slovo.
 4. Držíme se daného tématu., jsme věcní.
 5. Respektujeme ostatní a jejich názory, neurážíme toho, kdo má odlišný názor.
 6. Přijímáme a respektujeme svoji roli v projektu.
 7. Při domlouvání se ve skupině mluvíme potichu.

Hodnocení projektu VODA – tercie, listopad - prosinec 2010

Hodnocení bylo provedeno na základě odpovědí z 21 odevzdaných hodnotících listů.

Otázka

Ano

Ne

Dozvěděl(a) jsem se něco nového?

100,00 %

0,00 %

Dodržovali všichni stanovená pravidla?

26,19 %

73,81 %

Respektovali jsme se vzájemně?

62,50 %

37,50 %

Bavila mě tato forma práce?

100,00 %

0,00 %

Chci vědět něco o tématu navíc?

30,00 %

70,00 %

 

 

 

 

 

Na našem referátu aktivně pracovali:

všichni členové mé skupiny – 40,00 %

jen někteří – 53,33 %

jen jeden člověk – 6,67 %

 

 

Nejlépe jsem se cítil(a) v roli:

referenta – 26,92 %

oponenta – 42,31 %

pozorovatele – 30,77 %

 

Nejméně mi vyhovovala role:

referenta – 58,82 %

oponenta – 17,65 %

pozorovatele – 23,53 %

 

Který referát mě nejvíc zaujal způsobem podání?

Chemické složení vody – 27,78 %

Skupenství vody – 0,00 %

Čištění odpadních vod – 0,00 %

Koloběh vody v přírodě – 22,22 %

Změny skupenství vody – 5,55 %

Druhy vod – 27,78 %

Nutnost šetření s vodou – 16,67 %

 

Ze kterého referátu jsem získal(a) nejvíc nových informací?

Chemické složení vody – 27,78 %

Skupenství vody – 0,00 %

Čištění odpadních vod – 22,22 %

Koloběh vody v přírodě – 11,11 %

Změny skupenství vody – 0,00 %

Druhy vod – 22,22 %

Nutnost šetření s vodou – 16,67 %

 

Ze kterého zdroje jsem pro svůj referát čerpal(a) nejvíce informací?

Internet – 85,00 %

Starší učivo – 5,00 %

Knihy – 10,00 %

 

Dávám přednost

„klasickým“ hodinám s výkladem – 20,00 %

projektovým hodinám – 80,00 %

 

Výběr nejzajímavějších otevřených odpovědí:

 • Prezentační hodiny jsou velice zábavné, přijde mi, že se naučím více věcí a rychleji.
 • Nebylo to zcela spravedlivé, někdo měl lehčí téma, někdo těžší.
 • Každé skupině by se mělo přidělit 15 minut i s vyjádřením oponenta, pozorovatele, třídy a vyučujícího, aby to bylo spravedlivé (reálně bylo přiděleno do 5 minut pro referenty, do 3 min. pro oponenty a do 2 min. pro pozorovatele, dotazy třídy a vyučujícího nebyly časově limitovány – pozn. aut.).

Možnosti otevřené odpovědi využila jen asi pětina třídy.

 

Hodnocení projektu PLASTY – kvarta, prosinec 2010

Hodnocení bylo provedeno na základě odpovědí z 27 odevzdaných hodnotících listů.

 

Otázka

Ano

Ne

Dozvěděl(a) jsem se něco nového?

96,29 %

3,71 %

Dodržovali všichni stanovená pravidla?

92,31 %

7,69 %

Respektovali jsme se vzájemně?

89,29 %

10,71 %

Bavila mě tato forma práce?

92,59 %

7,41 %

Chci vědět něco o tématu navíc?

7,69 %

92,31 %

 

Na našem referátu aktivně pracovali:

všichni členové mé skupiny – 52,00 %

jen někteří – 48,00%

jen jeden člověk – 0,00 %

 

Nejlépe jsem se cítil(a) v roli:

 referenta – 24,00 %

oponenta – 36,00 %

pozorovatele – 40,00 %

 

Nejméně mi vyhovovala role:

 referenta – 48,00 %

oponenta – 32,00 %

pozorovatele – 20,00 %

 

Který referát mě nejvíc zaujal způsobem podání?

Historie plastů – 44,00 %

Polyethylen, polypropylen, PVC – 0,00 %

Teflon, polystyren, polyvinylacetát – 16,00 %

Polyestery, polyamidy, epoxidy – 8,00 %

Přísady do plastů – 12,00 %

Vliv plastů na životní prostředí – 8,00 %

Význam plastů pro život moderního člověka – 12,00 %

 

Ze kterého referátu jsem získal(a) nejvíc nových informací?

Historie plastů – 31,82 %

Polyethylen, polypropylen, PVC – 9,09 %

Teflon, polystyren, polyvinylacetát – 22,73 %

Polyestery, polyamidy, epoxidy – 18,18 %

Přísady do plastů – 13,64 %

Vliv plastů na životní prostředí – 4,54 %

Význam plastů pro život moderního člověka – 0,00 %

 

Ze kterého zdroje jsem pro svůj referát čerpal(a) nejvíce informací?

Internet – 100,00 %

Ostatní zdroje – 0,00 %

 

Dávám přednost:

 „klasickým“ hodinám s výkladem – 34,62 %

projektovým hodinám – 65,38 %

 

Výběr nejzajímavějších otevřených odpovědí:

 • Projektová výuka je dobrá, ale pouze jako zpestření několikrát ve školním roce.
 • Musíme se naučit zkracovat referáty a vybírat to nejpodstatnější.
 • Zkusili jsme, jaké to je vykládat látku třídě.

Také v kvartě bylo využití možnosti otevřené odpovědi minimální.

 

Závěry:

Drtivá většina žáků (v tercii všichni) se shodne v tom, že se v projektu dozvěděli něco nového. Zatímco v kvartě bylo dodržování pravidel pozitivně vnímáno více než 90 % žáků, tercie hodnotí sama sebe v tomto bodě značně kriticky. To zjevně souvisí s celkovou atmosférou v této třídě. I vzájemný respekt byl více  zaznamenán v kvartě, i když i v tercii vnímá většina respondentů tento bod pozitivně. Drtivou většinu žáků tato forma práce baví, v tercii to dokonce uvádějí všichni. Projektové hodiny však zatím žáky nemotivují k dalšímu poznávání, jen 30 % terciánů a kupodivu jen necelých 8 % kvartánů chce vědět o tématu něco navíc. To se dá přičíst zčásti i tomu, že se jedná o mladší ročníky, kde budoucí profesní orientace není ještě ani zdaleka vyhraněna, všichni se zatím učí „všechno“ a nikdo (nebo téměř nikdo) se zatím blíže nespecializuje na svůj budoucí obor a tudíž necítí potřebu prohloubení poznatků získaných ve výuce. Překvapuje však výrazně nižší počet kladných odpovědí kvartánů ve srovnání s terciány – tam by mohlo jít o důsledek s věkem postupujícího úbytku přirozené dětské zvídavosti v souvislosti se zahlcením mnoha poznatky z různých předmětů a z toho vyplývající nechuti poznávat něco nové. Třetím činitelem je pak obyčejná lenost. Právě projekty by mohly tyto negativní faktory alespoň částečně eliminovat.

U kvartánů se ve srovnání s terciány projevuje větší schopnost organizovat si práci ve skupině a rozdělovat si role. Všichni členové skupin se v kvartě aktivně zapojili v 52 % , v tercii jen ve 40 % případů. V necelých 7 % případů dokonce veškerou práci skupiny zajistil v tercii jediný člověk, v kvartě se tato odpověď vůbec neobjevila.

Zatímco terciáni se nejčastěji cítili nejlépe v roli oponenta, kvartáni byli nejspokojenější s rolí pozorovatele. To souvisí i s menší zkušeností žáků tercie, kteří často v roli pozorovatelů nevěděli, co vlastně mají říkat, aby jen neopakovali výroky oponentů. Nemusí to však být (konkrétně u tercie) jen problém zkušenosti, ale i umění poslouchat a naslouchat….V roli referenta se v obou třídách cítilo nejlépe kolem 25 % žáků. Ty lze považovat za přirozené mluvčí třídy a za osobnosti schopné formulovat své myšlenky a předávat je ostatním. Celých 58 % terciánů se v této roli necítilo dobře, u kvarty to už bylo méně než polovina.

Srovnání zajímavosti způsobu podání referátu a množství nových poznatků z něj získaných ukazuje, že v některých případech jsou tyto dvě veličiny přímo úměrné, v jiných se však diametrálně rozcházejí a ukazuje se, že i referát podaný méně zajímavou formou může třídě přinést dost nových poznatků. Optimální však pochopitelně je, když se zajímavost podání a množství nových poznatků sejdou např. tak, jak tomu bylo v případě referátu k tématu Historie plastů v kvartě, který svým hodnocením v obou hlediscích výrazně převýšil referáty ostatní.

Mezi zdroji získávání poznatků pro referáty má téměř monopolní (v kvartě dokonce výlučně monopolní) postavení internet, knihy a jiné zdroje se objevují jen ojediněle. To není z hlediska čtenářské gramotnosti vždy právě ideální stav, na druhou stranu vyhledávání informací na internetu je rychlejší a efektivnější než z „klasických“ zdrojů a i zde platí „čas jsou peníze“. Podstatné je, aby se žáci naučili k informacím přistupovat kriticky a rozlišili je na více a méně důvěryhodné.

Kolem 80 % terciánů a přes 65 % kvartánů dává přednost projektovému vyučování před „klasickými“ hodinami, z některých otevřených odpovědí v kvartě však vyplývá, že jsou si současně vědomi toho, že je nereálné touto formou realizovat všechna témata uvedená v plánu předmětu.

 

Nová Paka, 3.2.2011

 

                                                                                          Josef Křeček

Comments