Hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

přidáno: 3. 5. 2020 12:09, autor: Pavel Matějovský   [ aktualizováno 3. 5. 2020 12:12 ]
Vážení rodiče, milí žáci,

MŠMT tento týden vydalo očekávanou vyhlášku 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Vedle samotné vyhlášky byl zveřejněn také dopis ministra školství a podrobná metodika. Jednotlivé dokumenty MŠMT jsou k dispozici v přiložených souborech:

Z vyhlášky vybíráme nejdůležitější pasáže, které se týkají naprosté většiny žáků, jsou to:

§ 1
Hodnocení žáků

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

§ 3
Zvláštní pravidla pro žáky konající závěrečnou nebo maturitní zkoušku

(1) Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku, nelze žáka hodnotit stupněm „5 – nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení.

Při hodnocení v naší škole se budeme držet těchto základních východisek:

  • Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem, více než obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání, a není jasné, v jaké situaci se konkrétní žáci nacházejí.
  • Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci musí zohlednit. Z některých běžně užívaných postupů je tak třeba slevit a hodnotit žáky s dlouhodobou znalostí jejich výsledků ve  škole.
  • Není žádoucí, aby se hodnocení žáků zhoršilo oproti jejich obvyklým výsledkům z důvodu jejich složité rodinné situace nebo jiným podmínkám přípravy mimo školu.
  • Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků uvedená ve školním řádu, která nejsou v souladu s výše uvedenou vyhláškou a metodikou, se nepoužijí.

Předávání vysvědčení za druhé pololetí u žáků, kteří jsou v jiném než posledním ročníku

Platí stávající právní úprava, tzn. podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku platí, že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení. Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucích. Konkrétní postup budeme upřesňovat.

Předávání vysvědčení za druhé pololetí maturantům

Podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, platí, že v závěrečném ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky. Pokud budou MZ společné části zahájeny dle stávajícího předpokladu dne 1. 6. 2020, bude posledním vyučovacím dnem v naší škole pátek  22. května 2020. Vzhledem k průběhu druhého pololetí bude před zahájením maturitní zkoušky ředitelem vyhlášen​o​ týdenní volno k přípravě. Období od 11. do 22. 5. 2020 využijeme pro možnost maturitních konzultací. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucích.

Datum ukončení výuky maturantů v nematuritních předmětech

Vzhledem k tomu, že legislativa v tomto směru nebyla nijak upravena, končí oficiálně vyučování nematuritních předmětů maturantů na dálku stejně jako při běžné prezenční výuce posledním vyučovacím dnem. Interním rozhodnutím ředitele školy však je vlastní výuka v nematuritních předmětech posledních ročníků ukončena k 30. 4. 2020.

                                                                                                                                                                            Mgr. Pavel Matějovský, ředitel školy

Ċ
Pavel Matějovský,
3. 5. 2020 12:09
Ċ
Pavel Matějovský,
3. 5. 2020 12:09
Ċ
Pavel Matějovský,
3. 5. 2020 12:09
Comments