Jak postupovat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení

přidáno: 15. 6. 2020 5:17, autor: Gymnázium a SOŠPg Nová Paka

Byly zveřejněny výsledky přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory gymnázia a předškolní a mimoškolní pedagogiky. Výsledek uchazeč najde pod přiděleným registračním číslem.

Přijatým uchazečům se rozhodnutí nezasílá.

Pokud jste se rozhodli pro naši školu, termín pro odevzdání zápisového lístku je stanoven na 5 pracovních dnů od termínu zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy nejpozději na 23.6.2020. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).        

V případě, že se rozhodnete odevzdat zápisový lístek na jinou školu, informujte nás prosím o této skutečnosti neprodleně a průkazným způsobem (postačuje e mail)!

Uspíšíte tím zpracování výsledků a zkrátíte čas napjatého čekání prvním nepřijatým uchazečům, pro které je tato informace zcela zásadní.

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí.

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání!

I nadále, však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).

Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. 

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:

1. Existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět.  

2. Uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí řídí pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o nové rozhodnutí všem uchazečům.

Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.


Úřední hodiny pro vyzvednutí rozhodnutí a odevzdání zápisového lístku:

úterý, středa, čtvrtek       16. -  18.6.2020    7:00  - 17:00

pátek                               19. 6. 2020          7:00  - 15:30 

Jakékoliv dotazy směřujte na  493 721 320, skola@gymnp.cz        


Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí najdete zde: https://sites.google.com/gymnp.cz/ctyrlete-gymnazium/home

Comments