Konference Velkého školního klíčování 15.2.2012

přidáno: 24. 11. 2011 23:59, autor: Josef Křeček
 
 

 

Pod heslem „Pojďte s námi najít klíč od dobré školy“ proběhne dne 15.2.2012 na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Nové Pace konference pro širokou pedagogickou veřejnost, věnovaná výstupům pozoruhodného projektu Velké školní klíčování. Tento projekt probíhá na škole od října 2010 do března 2012. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Projekt s poněkud rozsáhlým názvem „Rozvoj klíčových kompetencí nutných pro posilování mezipředmětových vazeb a propojení výuky s reálným životem“a mnohem stručnějším a výstižnějším podtitulem Velké školní klíčování je zaměřen na zkvalitnění výuky skrze podporu mezipředmětové spolupráce a zavádění projektového vyučování do každodenní školní reality. Cílem projektu je, aby učitelé získali řadu nových dovedností, znalostí a zkušeností, naučili se týmové práci při tvorbě a využívání pomůcek a předali své zkušenosti žákům, kteří je využijí pro efektivnější a samostatnější učení. Do projektu se zapojila většina učitelského sboru a téměř všichni žáci školy. Celý projekt tak zasáhne více než 400 osob.

Projekt se skládá z pěti klíčových aktivit. V první z nich, která proběhla v říjnu až prosinci 2010, každý učitel absolvoval 8 hospitací u ostatních zapojených kolegů. Hospitace i následný rozbor měly přesně stanovená pravidla: pozorování, dokumentace metod a činností, následný rozbor a zveřejnění příkladů dobré praxe. Následně se zástupci učitelů stali na dobu jednoho týdne pozorovateli na vybraných (i zahraničních – Německo, Dánsko, Belgie) školách, které mají zkušenost s mezipředmětovou a projektovou výukou. Učitelé, kteří absolvovali stáž na dané škole, se pak se svými kolegy podělili o získané poznatky.

Ve druhé klíčové aktivitě byla vypracována koncepce začleňování mezipředmětových vztahů do výuky. Projektový realizační tým v rámci dvoudenního intenzivního soustředění rozvíjel své klíčové kompetence nutné pro efektivní práci v týmu, pro tvorbu projektů a pro hodnocení práce své i žáků. Vznikl pracovní tým učitelů se společněstanovenými cíli, s intenzivními vzájemnými vztahy, s výrazným kolektivním duchem a se silnou soudržností mezi členy. Členové týmu získali potřebné vzdělání pro realizaci a řízení projektů.

Se začátkem roku 2011 se do projektu zapojili i žáci, a to ve třetí klíčové aktivitě, nazvané Cesta pomocí příkladů. Žáci čtyř tříd (cca 120) byli v rámci třídenního pobytu vzděláni v oblastech zaměřených na rozvoj komunikace, organizace práce v týmu a řešení problémů. Výstupem této části projektu byly tvořivé dílny připravené pro ostatní žáky školy v rámci tzv. projektového dne. Činnosti v dílnách se soustředily na rozvoj kompetencí potřebných pro týmovou spolupráci, efektivní řešení problémů či realizaci projektu. Při přípravě dílen žákům pomáhali proškolení pedagogové – metodici, kteří dbali na dodržení všech zásad správného projektu. Na závěr projektového dne proběhla v rámci každé třídy diskuse, která měla hodnotící a plánovací charakter.

V březnu 2011 nastal Velký školní třesk – čtvrtá klíčová aktivita. Dovednosti a zkušenosti, které si žáci i učitelé osvojili v průběhu předcházejících aktivit, byly využity přímo ve výuce. Formou projektového vyučování byla realizována mezipředmětová spolupráce podle konceptu vytvořeného ve druhé klíčové aktivitě a bylo propojeno učivo, které je součástí vzdělávacího obsahu různých vyučovacích předmětů. Během posledních čtyř měsíců školního roku bylo realizováno více než 20 různých, paralelně probíhajících projektů. Další projekty pak budou realizovány v novém školním roce 2011/2012.

Nabyté zkušenosti si samozřejmě novopačtí pedagogové nenechají jen sami pro sebe, a proto bude celý projekt završen pátou klíčovou aktivitou s příznačným titulem „Množství moudrých je spásou světa“ – sdílení nových dovedností a zkušeností. Byl vytvořen internetový portál celého projektu, kam jsou průběžněvkládány informace o průběhu jednotlivých aktivit, dílčích úspěších i slepých krocích. Bude publikován soubor příkladů dobré praxe v rámci metodické příručky. Příručka bude nabízena účastníkům již zmíněné závěrečné konference a zájemcům z řad učitelů. Na konferenci budou pozváni učitelé z regionu, odborníci z celé České republiky a pedagogové z partnerských škol a institucí. Workshopy a semináře uspořádané v rámci konference povedou metodici ze školy a oslovení partneři. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dále škola nabídne seminář pro 50 – 100 učitelů na téma zavádění mezipředmětové spolupráce do života školy formou projektů.

A ještě si shrňme základní fakta o konferenci k projektu:

Datum konání: 15.2.2012(přesný časový harmonogram bude včas zveřejněn

na stránkách
http://vsk.gymnp.cz a pozvánka s tímto harmonogramem bude rozesílána potenciálním účastníkům)

Místo konání: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Kumburská 740,
509 01 Nová Paka, tel. (+420) 493 721 320, fax (+420) 493 721 322, e-mail:
skola@gymnp.cz , web: www.gymnp.cz , ředitel školy: Mgr. Pavel Matějovský (reditel@gymnp.cz )

Účast na konferenci a metodická příručka jsou pro účastníky zdarma. Organizátoři konference požádají o akreditaci MŠMT, výsledek akreditačního řízení bude znám v listopadu 2011.

Zodpovědné osoby projektu:

Manažerka projektu:Mgr. Michaela Klapková Matúšová (michaela.matusova@gymnp.cz )

Zástupkyněmanažerky projektu: Mgr. Jana Budinská (jana.budinska@gymnp.cz )

PR manažer: RNDr. Josef Křeček (josef.krecek@gymnp.cz )

Organizace konference: Mgr. Jana Žižková (jana.zizkova@gymnp.cz),
PaedDr. Stanislav Bendl (
stanislav.bendl@gymnp.cz ).

Webové stránky projektu: http://vsk.gymnp.cz

Josef Křeček, PR manažer projektu

Comments