Maturanti, pozor! Přírodovědná stipendia Husovy nadace - program pro Českou a Slovenskou republiku

přidáno: 10. 2. 2015 23:07, autor: Josef Křeček
Intenzivní rozvoj vědeckého bádání vedl k tomu, že se od počátku 20. století postupně rozevírala intelektuální propast mezi přírodními a humanitními vědami, a to dokonce až do takové míry, že se začalo mluvit o "dvou kulturách", které spolu nedokáží komunikovat, protože jejich badatelské postupy i výsledky jsou radikálně odlišné. Tento rozdíl mezi oběma druhy věd byl navíc umocněn faktem, že přírodní vědy stále důrazněji nalézaly "odbytiště" pro své objevy zejména v průmyslu a obchodu a také ve vojensko-průmyslovém komplexu. Humanitní vědy, které takové aplikace nabídnout nemohou, zdánlivě zůstávaly v pozadí, ačkoliv ve skutečnosti řadou svých objevů upozorňovaly na nebezpečí, jež lidstvu hrozí právě z přebujelého a nekontrolovaného vědecko-technického rozvoje.Mnozí významní badatelé si ale toto nebezpečí zhruba od 20. let minulého století začali uvědomovat, a řada z nich potom velmi aktivně usilovala o to, aby se vědecké myšlení dokázalo postavit nebezpečím, jež si nezřídka samo připravuje. Je přirozené, že nové cesty nejsnáze a nejefektivněji nalézají mladí lidé. Proto se nadace obrací k začínajícím badatelům, k mladým lidem, kteří pociťují spoluzodpovědnost za svůj vlastní intelektuální a morální růst stejně intenzivně jako svět.

Stipendium je určeno pro studenty maturující v tomto školním roce, kteří jsou přijati k univerzitnímu studiu programů matematiky, fyziky, chemie, biologie nebo medicíny na vysoké škole kdekoli na světě.

Stipendium činí 40 000 Kč. Nejvýše tři stipendisty ročně vybírá Správní rada nadace na základě svého vlastního posouzení jimi prokázané schopnosti promýšlet otázky vědy z hlubší perspektivy.

Kromě vyplnění základních údajů o uchazeči do webového formuláře musí žádost o udělení stipendia obsahovat jako přílohy (v souborech PDF):
 • doklad o přijetí ke studiu daného programu na vysoké škole v kterékoli zemi pro příští akademický rok¨
 • doklady o účasti na odborných soutěžích, olympiádách apod.
 • samostatně napsanou esej v rozsahu 3 - 5 normostran pro jedno z následujících zadání (podle vlastního výběru):
  1. K základům vědy už dlouho patří i uvedení teorie v Aristotelových spisech. Co vám říká text z Metafyziky (první dvě kapitoly knihy, 980a21 - 982a24)?
  2. Novověká věda bývá spojována s radikalitou přístupu Descartesa k poznání a lidské svobodě. Co vám říká text z Pravidel pro vedení rozumu (první a druhé pravidlo, AT X, 359,5 - 366,9)?
  3. Touha po poznání se stává i tématem poetickým a jedním z příkladů toho je i Goethovo zpodobnění vztahu vědce a ďábla. Co vám říká text z Fausta (první díl. Studovna)?
  (České překlady uvedených částí textů jsou uchazečům k dispozici na webových stránkách nadace.)
Žádost dále může obsahovat:
 • vlastní literární a odbornou tvorbu apod.
 • vyjádření učitele oboru
Uzávěrka žádostí je 31.8.2015, vyhlášení výsledků 15.11.2015. Stipendistům pak bude uložena povinnost podat nadaci do konce října 2016 zprávu o využití stipendia.

Comments