Organizační pokyny v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 v průběhu přijímacích a maturitních zkoušek

přidáno: 14. 5. 2020 2:05, autor: Michal Malý   [ Aktualizováno 14. 5. 2020 2:12 uživatelem Pavel Matějovský ]

Organizační pokyny blíže specifikují provozní podmínky školy lišící se od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů, které souvisí se současnou epidemiologickou situací v ČR. Upřesňují pohyb a jednání uchazečů a žáků (dále jen žák), spojené s účastí na vykonání přijímací zkoušky, maturitní zkoušky.


Podmínky se řídí těmito principy: 

I. Před vstupem do školy, vstup do školy/třídy (maturitní a přijímací zkoušky)

 • V souladu s pozvánkou či oznámením školy se uchazeč/žák (dále jen žák) dostaví  na zkoušku ve stanovený čas.  
 • Žáci z rizikových skupin (specifikace viz čl. V) se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce či oznámení. 
 • Žáci při příchodu i odchodu do a ze školy dodržují tato pravidla:
  • neshlukují se před budovou školy, ale vcházejí a vycházejí do a z budovy plynule,
  • v případě možného setkání před školou s ostatními žáky dodržují odstup 2 metry
  • pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst  a nosu, (neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst výjimkou)   
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  
 • Do budovy školy lze vpustit i další osoby, které se v rámci zásady veřejnosti ústních maturitních zkoušek těchto zkoušek chtějí účastnit; tyto osoby jsou však povinny dodržovat všechna stanovená hygienická opatření stanovená školou (včetně podpisu čestného prohlášení).  
 • Žáci odevzdají při prvním vstupu do budovy čestné prohlášení 
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit
 • Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky.  
 • Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.  
 • Žáci z rizikových skupin budou vpuštěni do tříd jako první. 
 • Přestávku mezi jednotlivými zkouškami či testy se doporučuje trávit venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. V případě nepříznivého počasí tráví uchazeči, žáci přestávku ve vyhrazeném prostoru.  

II. Písemné zkoušky a didaktické testy (maturitní a přijímací zkoušky)

 • Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. 
 • Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek.  
 • Žáci z rizikových skupin (specifikace viz čl. V.) budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken.  
 • Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.  
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.  
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

III. Ústní zkoušky (maturitní zkoušky, ověření talentu z výchov) 

 • Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.  
 • Maximální počet osob ve třídě je 15. V místnosti, kde probíhá ústní zkouška, jsou přítomni zejména členové zkušební komise, zkoušený žák a připravující se žák.
 • Dále mohou být při ústní zkoušce maturitní zkoušky přítomni v rámci zásady veřejnosti ústní zkoušky další osoby splňující stanovené hygienické požadavky, nejvýše však do počtu 15 osob.  
 • V průběhu ústní zkoušky konané v rámci přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, nemusí žáci ani členové zkušební komise či přítomní pedagogové nosit roušku.
 • Pro ústní zkoušky je vhodné zachovat rozestup 2 m (nejméně 1,5 m). Pokud dochází  k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby. 

IV. Praktické zkoušky (maturitní zkoušky, ověření talentu z výchov) 

 • Vždy po příchodu do místnosti musí každý použít dezinfekci na ruce.  
 • Maximální počet osob ve skupině je 15.
 • Pokud to charakter praktické zkoušky umožňuje, doporučuje se zachovat rozestup 2 m (nejméně 1,5 m), pak při praktické zkoušce nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit.
 • Při praktických zkouškách maturitní zkoušky se v souladu s § 74 odst. 5 školského zákona z důvodu ochrany zdraví veřejnost nepřipouští.
 • Současně je potřeba dbát na to, aby mezi žáky navzájem a dalšími osobami účastnícími se praktické zkoušky docházelo ke kontrolovanému předávání nářadí, nástrojů a jiných materiálů s možným využitím dezinfekce.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. 

V. Osoby s rizikovými faktory (maturitní a přijímací zkoušky) 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
 1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)  s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  
 2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.  
 3. Porucha imunitního systému, např.  
  • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 
  • při protinádorové léčbě,  
  • po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.  
 4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 
 5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  
 6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 
 7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  

VI. Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny (maturitní a přijímací zkoušky)

 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (1–7) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Před prvním vstupem do školy žák předkládá toto podepsané prohlášení:
  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 • Žák, který spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči a bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna jeho ochrana zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak by měl žák opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními.
 • U ústních zkoušek by měli být žáci, kteří spadají do rizikové skupiny, přednostně vyzkoušeni a co nejdříve po zkoušce by měli opustit budovu školy.
 • U praktických zkoušek se použijí výše uvedená opatření pro žáky patřících do rizikových skupin podle podmínek místa výkonu praktických zkoušek přiměřeným způsobem. 

VII. Co dělat v případech, kdy zkoušený žák má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem (maturitní a přijímací zkoušky) 

Žák má před zkouškou příznaky infekce dýchacích cest:
 • Pokud žák má konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Žák svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy; nedodržení stanovené lhůty může  v závažných případech ředitel školy prominout. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím právním předpisem.

Příznaky infekce dýchacích cest se objeví v průběhu zkoušky:

 • Pokud se příznaky objeví v průběhu vlastní zkoušky, postupuje se obdobně jako  v případě jiné zdravotní indispozice na straně žáka.
 • Situaci na místě řeší ředitel školy v součinnosti se členy zkušební komise.
 • V případě, že se jedná o nezletilého žáka, je nutné okamžitě kontaktovat zákonného zástupce a dohodnout se na převzetí žáka. Pro tyto případy bude vyčleněna učebna, kde žák pod dozorem vyčká příchodu zákonného zástupce.
 • O této situaci ředitel školy informuje spádovou hygienickou stanici.
 • Tato skutečnost se uvede do protokolu.
 • Žák svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy; nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy prominout. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím právním předpisem.

VIII. Prohlášení k rizikovým faktorům (maturitní a přijímací zkoušky)

 • Zákonní zástupci, rodiče, uchazeči a zletilí žáci se seznámí s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví – viz bod V. 
 • Zákonní zástupci, rodiče, uchazeči a zletilí žáci zváží, zda do rizikové skupiny nepatří oni nebo osoba, která s nimi žije ve společné domácnosti (do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený v bodě V.).
 • Zákonní zástupci, žáci maturitních ročníků podepíší písemné čestné prohlášení  o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a o seznámení s rizikovými faktory a odevzdají při prvním příchodu do školy.


V Nové Pace dne 14. 5. 2020                                                  

Mgr. Pavel Matějovský, ředitel školy 

 

Comments