Výsledky přijímacího řízení pro osmileté gymnázium, pokyny dalšího postupu

přidáno: 16. 6. 2020 3:17, autor: Gymnázium a SOŠPg Nová Paka   [ aktualizováno 16. 6. 2020 3:19 ]
Výsledky PZ 2020 pro osmileté gymnázium naleznete na tomto odkaze:


Byly zveřejněny výsledky přijímacích zkoušek pro obor osmileté gymnázium.

Výsledek  najdete pod přiděleným registračním číslem.

Přijatým uchazečům se rozhodnutí nezasílá. 

Pokud jste se rozhodli pro naši školu, termín pro odevzdání zápisového lístku je stanoven na 5 pracovních dnů od termínu zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy nejpozději na 24.6.2020. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).        

V případě, že se rozhodnete odevzdat zápisový lístek na jinou školu, informujte nás prosím o této skutečnosti neprodleně
a průkazným způsobem (postačuje e mail)!
Uspíšíte tím zpracování výsledků a zkrátíte čas napjatého čekání prvním nepřijatým uchazečům, pro které je tato informace zcela zásadní. 

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí.

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.

I nadále, však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).

Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. 


Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:


1. Existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek        anebo jej vzal zpět.  

2. Uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí řídí pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o nové rozhodnutí všem uchazečům.

Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.

Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí najdete v přílozr pod výsledky PZ 2020.

Comments