IKAP


Název projektu:  Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji IČíslo programu:                     02

Název programu:                   Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:                            02_16_034

Název výzvy:                        Výzva č. 02_16_034 pro Implementaci Krajských akčních plánů v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ:                Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I

Název projektu EN:             Implementation of Regional Action Plan For Educational Development Strategy In The Hradec Kralove Region

Anotace projektu:

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I (dále jen I-KAP KHK I) je implementačním nástrojem, jehož cílem je napomoci zlepšení řízení škol, zvýšení kvality procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků společně s vytvořením kvalitního adaptabilního zázemí pro jejich rozvoj. I-KAP  KHK I je zaměřen na realizaci zastřešujících aktivit, které podpoří intervence naplánované v dokumentu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I.


Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení:               1. 1. 2018

Skutečné datum zahájení:

Předpokládané datum ukončení:            31. 12. 2020 

Předpokládaná doba trvání (v měsících):       36,00

Přijmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP):                                    Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy

Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:                    Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Projektový záměr naší školy jako partnera projektu

Pro rozvoj učitelů a žáků SŠ, učitelů spolupracujících MŠ a ZŠ a zkvalitnění výuky odborných předmětů na škole budou zavedeny aktivity vedoucí k využívání nových forem a metod práce učitelů ve škole a na pracovištích praxe žáků. Aby byl naplněn cíl, jímž je inovace ve vzdělávání v mateřských a základních školách v okrese Jičín, je plánována práce v digitálním edukačním prostředí s odpovídajícím digitálním edukačním vybavením. Materiály pro odbornou výuku, digitální edukační obsah a interaktivní pomůcky budou využívány ve výchovně-vzdělávací činnosti, konkrétně v předmětech Pedagogická praxe a Informační a komunikační technika. Učitelé školy budou kompletně proškoleni v této oblasti a dále budou své zkušenosti předávat dalším kolegům či pedagogům ze zapojených základních a mateřských škol.

Od září 2018 4 x ročně (celkem 10) proběhnou čtyřhodinová setkání pedagogických pracovníků SŠ, ZŠ a MŠ formou sdílení zkušeností, vzájemné podpory či odborné diskuse. Část těchto setkání může mít podobu odborných školení či seminářů na téma využívání digitálních edukačních pomůcek a digitálního edukačního obsahu v pedagogické praxi.

Dále je od září 2018 plánována realizace 1 kroužku pro žáky školy 1 x za měsíc (období září až duben, celkem 20 měsíců) zaměřeného na využívání digitálních pomůcek v MŠ v kombinaci s klasickými pomůckami. Jako doplnění bude vždy v červnu zařazena exkurze do IQParku v Liberci, která bude navazovat na činnosti zařazené do předmětů Pedagogická praxe, Pedagogika, Psychologie a Informační a komunikační technika. Cílem je propojení výuky SŠ a MŠ s cílem využití digitálních technologií ve vzdělávacím procesu.Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

ć
Marta Ehmigová,
2. 10. 2019 4:18
Comments