Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Kumburská 740, 509 01  Nová PakaZákladní pilíře vzdělávání na naší škole jsou:

  • příjemné a vstřícné prostředí pro rozvoj a uspokojování vzdělávacích potřeb každého žáka
  • všestranný rozvoj žáků s možností osobní profilace ve vyšších ročnících gymnázia
  • partnerské vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči
  • vytváření zdravého prostředí podle zásad projektu Zdravá škola
  • spolupráce mezi učiteli v přístupu k žákům a vzdělávání
  • důraz na projektové vyučování, rozvoj komunikace, kritického myšlení, logického uvažování a řešení problémů
  • zavádění moderních metod a forem výuky a budování kvalitního pedagogického sboru
  • program prevence nežádoucích jevů působících na žáky a podpora pozitivního sociálního cítění žáků
  • motivace k celoživotnímu učení a příprava na studium na vysoké školeHistorie školy

Nahlédneme-li do kroniky školy, pečlivě vedené až do současnosti, dočteme se tam, že c. k. státní reálka v Nové Pace byla uvedena v život první třídou ve školním
roce 1910 - 1911. Ve školním roce 1934 - 35 byly  otevřeny tři první třídy typu reálně gymnazijního a první oktáva maturovala v r. 1940. Tohoto roku se již nedožil ředitel
dr. Josef Netuka. Zemřel v srpnu 1939. V říjnu téhož roku převzal vedení ústavu ředitel Josef Šaloun z reálného gymnázia v Jilemnici.

Nastala doba nejhoršího útlaku našeho národa a také kritické období pro existenci českého školství vůbec a novopackého reálného gymnázia zvláště. Ve školním roce 1941 - 42 nebyla již povolena první třída a v r. 1943 a 1944 byli již první studenti nasazeni na nucené práce. Při postupném rušení ústavu byly uvolněné místnosti zabírány německou školou, sloužily jako kanceláře nebo ubytovny pro dělnice místní německé továrny a konečně dne 1. února 1945 byla celá budova zabrána německou armádou jako lazaret.

S vydáním zákona o základní úpravě jednotného školství z 10. května 1948 vzniklo čtyřleté gymnázium. Jeho trvání nebylo dlouhé. Už v r. 1953 byly zavedeny jedenáctiletky se 3 třídami na 3. stupni, takže v témže roce maturovali žáci 3. i 4. třídy. Ve šk. roce 1959 - 60 se začal uskutečňovat přechod na dvanáctiletou střední školu s přechodným zřízením dvou devátých tříd - základní a výběrové.

V r. 1968 69 byly na naší škole zavedeny první ročníky čtyřletého gymnázia, kterým se středoškolské studium prodloužilo o jeden rok. V roce 1974 byla v Nové Pace otevřena čtyřletá střední pedagogická škola pro přípravu učitelek mateřských škol.  V roce 1990 byla také opět otevřena 1. třída (prima) sedmiletého, později osmiletého gymnázia pro žáky po 5. třídě.

V září 2010 oslavilo naše gymnázium 100. výročí založení.
Ċ
Marián Klapka,
16. 11. 2020 8:56