ŠKOLA‎ > ‎Spolek rodičů SOŠPg‎ > ‎

Stanovy

Stanovy

1. Úvodní ustanovení

Sdružení Středení osborné školy pedagogické, Kumburská 740, Nová Paka (dále jen Sdružení) je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců a občanů, kteří se zajímají o výuku a výchovu žáků a práci školy.
Sdružení je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy žáků. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě společnosti.

2. Cíle Sdružení

Činnost sdružení je zaměřena na sjednocení výchovného působení rodiny a školy a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Ke splnění těchto cílů Sdružení zejména : - projednává s vedením školy koncepci výchovně - vzdělávací práce školy, podmínky zabezpečení školy v oblasti materiální, hospodářské a personální, provoz školy, hygienické a stravovací podmínky dětí, zájmové a odborné činnosti ve škole, záškoláctví, kázeňské přestupky, možnosti pomoci škole, možnost sponzorování, vzájemné podnikání.

  • působí na rodiče k správné výchově dětí v rodině
  • seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování
  • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a žáků a podílí se na jejich vyřizování
  • projednává s vedením školy potřeby žáků sociálně slabých rodin a podle možností Sdružení pomáhá materiálními i finančními prostředky
  • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů materiálními i finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí
  • pořádá vlastní akce nebo v součinnosti s vedením školy podporující výchovně vzdělávací proces

3. Organizace Sdružení

Členem sdružení může být každý občan starší 18-ti let, který souhlasí se stanovami a programem Sdružení. Člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti Sdružení, volit a být volen do orgánů sdružení, vznášet své názory, náměty, připomínky a osobně se účastnit projednávání svých návrhů. Má za povinnost dodržovat ustanovení stanov Sdružení a včas platit schválený členský příspěvek.
Orgánem Sdružení rodičů gymnázia je Rodičovská rada, složená z volených zástupců tříd.
Rodičovská rada řídí činnost Sdružení, projednává všechny otázky v působnosti Sdružení a zastupuje jej vůči škole, orgánům samosprávy i státní správy a jiným organizacím. Jednání Rodičovské rady se může zúčastnit každý člen Sdružení, který o to projeví zájem. Při projednávání otázek souvisejících s prací školy, popř. další zástupce.
Do rodičovské rady mohou být kooptováni i další aktivní členové.

4. Hospodaření Sdružení

Majetek Sdružení tvoří členské příspěvky, dary, výnosy akcí a jmění Sdružení. Výdaje jsou určeny zejména na materiální a finanční pomoc škole a naplnění cílů Sdružení(odstavec 2.).
Výše členských příspěvků podléhá schválení členské základny.
Sdružení hospodaří se svým majetkem podle zákonných předpisů a rozpočtu, schváleného na každé hospodářské období Rodičovskou radou. Kontrolu hospodaření provádějí revizoři, volení Rodičovskou radou.

Comments