UCHAZEČI‎ > ‎

Čtyřleté gymnázium


Čtyřleté gymnázium - kód oboru 79 - 41 - K / 41

Stručná charakteristika studia 

Zaměření je všeobecné. Škola připravuje studenty pro studium na vysoké škole a na vyšších odborných školách. Od druhého ročníku mají studenti možnost vybrat si z volitelných předmětů společenskovědního i přírodovědného zaměření. Na naší škole se vyučuje anglický a německý jazyk .

Další informace

Jsme státní škola - školné se neplatí.

Škola má vlastní školní jídelnu s nabídkou dvou hlavních jídel.

Ubytování zajišťujeme ve vlastním ubytovacím zařízení - domově mládeže, který je umístěn přímo v areálu školy. Ubytovaným žákům poskytujeme celodenní stravování ve vlastní jídelně v budově DM.


Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Počet přijímaných uchazečů: 30

Termíny přijímací zkoušky:

Jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky:                    1. řádný termín: 12. dubna 2019
                                                                                                          2. řádný termín: 15. dubna 2019


Kritéria a požadavky pro přijímací řízení a způsob hodnocení jejich splnění
na školní rok 2019/20201. Hodnocení předchozího vzdělání      -  max. 50 bodů

    - za 0,1 bude odečten 1 bod, (tj. průměr 1,0 =50 bodů, 1,1 = 49 b, 1,2 = 48 b, atd.)

    - za jednu dostatečnou bude odečteno 15 bodů, za dvě 25 bodů, za tři a více 50 bodů

    - za nedostatečnou bude odečteno 100 bodů

    Přihlíží se k prospěchu na vysvědčení  v posledních dvou ročnících před ukončením školní docházky.   

    Vzhledem k odlišnosti učebních plánů jednotlivých ZŠ bude přihlédnuto pouze k výsledkům 

     v těchto předmětech: ČJ, oba cizí jazyky, D, OV, Z, PŘ, CH, F, M.

 

2. Jednotná zkouška   z českého jazyka - max. 50 bodů

                                           z matematiky       - max. 50 bodů

 

3. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Za umístění na 1. - 3. místě v okresních, krajských, celostátních a mezinárodních soutěžích typu A (předmětové soutěže) akreditovaných MŠMT - nutné doložit - může uchazeč získat  max. 10 bodů (1 umístění – 5 bodů, 2 a více umístění – 10 bodů).

Celkové hodnocení:

  • součet bodů = výsledky jednotlivých testů  (ČJ a M) celkem 100 bodů + hodnocení předchozího vzdělávání 50 bodů + znalostní postupové soutěže 10 bodů, celkem může uchazeč získat 160 bodů
  • pokud uchazeč dosáhne v celkovém bodovém hodnocení méně než 50 bodů, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení a nemůže být   ke vzdělávání přijat
  • v případě rovnosti bodů jsou další kritéria pro přijetí následující:        1.      vyšší součet bodů z testů ( M + ČJ )                                                                                                                                             2.      lepší prospěch ze ZŠ z předmětů ČJ, M, cizí jazyk
  • uchazeč, který se bez omluvy nedostaví k přijímacímu řízení, nemůže být přijat a obdrží "Rozhodnutí o nepřijetí"
  • v případě nemoci je nutné doložit lékařské potvrzení

Další důležité informace:

  • nechte si základní školou potvrdit správnost údajů uvedených v přihlášce (razítko a podpis)
  • řádně vypněnou přihlášku (formulář dole v příloze)  zašlete nebo osobně předejte na ředitelství Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Kumburská 740, Nová Paka nejpozději do 1. března 2019
  • přihláška musí být podepsaná žákem i zákonným zástupcem
  • Zápisový lístek si vyzvedněte na základní škole nejpozději do 1. března 2019


V Nové Pace 22. 1. 2019                                                                                                 Mgr. Pavel Matějovský
                                                                                                                                         ředitel školy


Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
15. 11. 2018 3:43