UCHAZEČI‎ > ‎

Osmileté gymnázium


PŘÍPRANÉ KURZY PRIMA 2019

 pro uchazeče na osmileté gymnázium se konají 7. 2. 2019 a 7.3.2019 od 16:00 do 17:00 hodin. 


Osmileté gymnázium - kód oboru 79 - 41 - K / 81

Stručná charakteristika studia 

Zaměření je všeobecné. Škola připravuje studenty pro studium na vysoké škole a na vyšších odborných školách. Od druhého ročníku (sekunda) mají studenti možnost vybrat si z volitelných předmětů společenskovědního i přírodovědného zaměření. Na naší škole se vyučuje anglický a německý jazyk .

Školní vzdělávací programy jsou veřejně přístupné v elektronické podobě na chodbě v prvním patře budovy školy.

Další informace

Jsme státní škola - školné se neplatí.

Škola má vlastní školní jídelnu s nabídkou dvou hlavních jídel.

Ubytování zajišťujeme ve vlastním ubytovacím zařízení - domově mládeže, který je umístěn přímo v areálu školy. Ubytovaným žákům poskytujeme celodenní stravování ve vlastní jídelně v budově DM.
Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Počet přijímaných uchazečů: 30

Termíny přijímací zkoušky:

Jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky:               1. řádný termín: 16. dubna 2019                                                                                                                                                                       2. řádný termín: 17. dubna 2019


Kritéria a požadavky pro přijímací řízení a způsob hodnocení jejich splnění
na školní rok 2019/2020


1. Hodnocení předchozího vzdělání      -  max. 50 bodů

    - za 0,1 bude odečten 1 bod, (tj. průměr 1,0 = 50 bodů, 1,1 = 49 b, 1,2 = 48 b, atd.)

    Přihlíží se k prospěchu na vysvědčení  za 1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí  5. ročníku. 

    Vzhledem k odlišnosti učebních plánů jednotlivých ZŠ bude přihlédnuto pouze

    k výsledkům v těchto předmětech: český jazyk, cizí jazyk, matematika, přírodověda,

    vlastivěda, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, pracovní výchova.

 

2. Jednotná zkouška   z českého jazyka - max. 50 bodů

                                           z matematiky       - max. 50 bodů

   

3. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Za umístění na 1. - 3. místě v okresních nebo vyšších kolech školních znalostních postupových soutěží (akreditovaných MŠMT) - nutné doložit - může uchazeč získat max. 10 bodů  (1 umístění – 5 bodů, 2 a více umístění – 10 bodů).

Celkové hodnocení:

  • součet bodů = výsledky jednotlivých testů  (ČJ a M) celkem 100 bodů + hodnocení předchozího vzdělávání 50 bodů + znalostní postupové soutěže 10 bodů, celkem může uchazeč získat 160 bodů
  • pokud uchazeč dosáhne v celkovém bodovém hodnocení méně než 50 bodů, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení a nemůže být   ke vzdělávání přijat
  • v případě rovnosti bodů jsou další kritéria pro přijetí následující:        1.      vyšší součet bodů z testů ( M + ČJ )                                                                                                                                             2.      lepší prospěch ze ZŠ z předmětů ČJ, M, cizí jazyk
  • uchazeč, který se bez omluvy nedostaví k přijímacímu řízení, nemůže být přijat a obdrží "Rozhodnutí o nepřijetí"
  • v případě nemoci je nutné doložit lékařské potvrzení

Další důležité informace:

  • nechte si základní školou potvrdit správnost údajů uvedených v přihlášce (razítko a podpis)
  • řádně vypněnou přihlášku (formulář dole v příloze)  zašlete nebo osobně předejte na ředitelství Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Kumburská 740, Nová Paka nejpozději do 1. března 2019
  • přihláška musí být podepsaná žákem i zákonným zástupcem
  • Zápisový lístek si vyzvedněte na základní škole nejpozději do 1. března 2019

V Nové Pace 22. 1. 2019                                                                                                 Mgr. Pavel Matějovský
                                                                                                                                         ředitel školy


Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
15. 11. 2018 3:43
Comments