UCHAZEČI‎ > ‎

Pedagogická škola


Předškolní a mimoškolní pedagogika - kód oboru 75 - 31 - M / 01

Charakteristika studia

Čtyřletý obor denního studia pro absolventy devátých ročníků ŽŠ (chlapce i dívky). 

Absolventi získají plnou kvalifikaci pro výkon povolání učitele mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, vychovatele nebo pedagoga volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby, střediska volného času), vychovatele ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních, dále v neškolských zařízeních, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti požaduje pedagogická způsobilost.

Žáci během studia získávají také dovednosti v předmětech hudební výchova, hra na hudební nástroj (klavír, flétna), tělesná výchova, dramatická výchova a výtvarná výchova. Škola nabízí nepovinný předmět sborový zpěv.

Součástí studia je pedagogická praxe v MŠ a školních družinách ZŠ, dále povinné sportovní kurzy - plavecký, lyžařský a cykloturistický.

Jako cizí jazyk je vyučována pouze angličtina.

Další informace

Jsme státní škola - školné se neplatí.

Škola má vlastní školní jídelnu s nabídkou dvou hlavních jídel.

Ubytování zajišťujeme ve vlastním ubytovacím zařízení - domově mládeže, který je umístěn přímo v areálu školy. Ubytovaným žákům poskytujeme celodenní stravování ve vlastní jídelně v budově DM.


Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Počet přijímaných uchazečů: 30

Termíny přijímací zkoušky:

Jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky:                    1. řádný termín: 12. dubna 2019
                                                                                                          2. řádný termín: 15. dubna 2019

Školní přijímací zkouška - ověření předpokladů z HV, TV, VV a JV:        
                                                                                                          1. řádný termín:  23. dubna 2019
                                                                                                          2. řádný termín:  24. dubna 2019


Kritéria a požadavky pro přijímací řízení a způsob hodnocení jejich splnění
na školní rok 2019/2020

1. Hodnocení předchozího vzdělávání - max. 20 bodů                                 

    - za 0,1 bude odečten 1 bod, (tj. průměr 1,0 =20 bodů, 1,1 = 19 b, 1,2 = 18 b, atd.)

    - za jednu dostatečnou bude odečteno 5 bodů, za dvě 10 bodů, za tři a více 20 bodů

    - za nedostatečnou bude odečteno 40 bodů

    Přihlíží se k prospěchu na vysvědčení  v posledních dvou ročnících před ukončením školní docházky.   

    Vzhledem k odlišnosti učebních plánů jednotlivých ZŠ bude přihlédnuto pouze k výsledkům 

    v těchto předmětech: ČJ, oba cizí jazyky, D, OV, Z, PŘ, CH, F, M, HV, VV, TV.


2. Jednotná zkouška   z českého jazyka - max. 50 bodů

                                           z matematiky       - max. 50 bodů


3. Ověření předpokladů z výchov - max. 40 bodů

     Hudební výchova 

a)    Tonální cítění a hlasové předpoklady

 Zpěv libovolné lidové písně bez doprovodu, zpěv téže písně v jiné tónině.

b)     Úroveň sluchové analýzy

Opakování jednotlivých tónů, analýza dvojzvuku (zpěv horního a spodního tónu), analýzy kvintakordu a jeho obratů (zpěv nejhlubšího, středního a nejvyššího tónu).

c)     Smysl pro rytmus

Opakování rytmického modelu.

d)     Melodizace říkadla

Melodizace zadaného čtyřverší (pěvecká improvizace se zaměřením na děti předškolního věku).

Hodnocení

Tonální cítění

 4 body

Úroveň sluchové analýzy

 4 body

Smysl pro rytmus

 2 body

Melodizace říkadla

 2 body

Celkem uchazeč může získat

 12 bodů

   

     Výtvarná výchova

a)     Zátiší - kresba

Shoda nakresleného předmětu s předlohou, správný poměr výšky + šířky, umístění
do formátu, schopnost stínováním dosáhnout dojmu trojrozměrnosti, dynamická práce s tužkou.

b)     Volné malířské vyjádření

            Dovednost míchat barvy, cit pro barevnou kompozici a originální pojetí tématu, kreativita, čistota práce, pochopení zadání,                       efektivní využití časového limitu.

          Základní sadu temperových barev přineste s sebou!

          Hodnocení

Zátiší - kresba

 6 bodů

Volné malířské vyjádření

 6 bodů

Celkem uchazeč může získat

 12 bodů

           
            Jazyková výchova

            a)    Mluvené slovo               

             Motivační pohovor - představit se, pohovořit o sobě (záliby, osobní směrování a motivace ke studiu na SOŠPg), vhodné                             reagování na dotazy komise.

           b)    Četba dětské poezie

            Neznámý text náhodně vybraný komisí.    

             V obou výše uvedených částech komise hodnotí kultivovanost projevu a kvalitu výslovnosti v souladu s výslovnostními normami             (například hlásky p, b, t, d, c, f, v, s, z, r, ř, l). Uchazeč nesmí mít žádnou vadu řeči. Jestliže budou u uchazeče zjištěny                             výslovnostní nedostatky, celá zkouška bude hodnocena 0 body.

 

Hodnocení

Mluvené slovo

 2 body

Četba dětské poezie

 2 body

Celkem uchazeč může získat

 4 body


            Tělesná výchova

           a)    Stoj na rukou

           b)    Šplh s přírazem na tyči – 4,5 m  – hodnotícím kritériem je dosažený čas.

                   (nevyšplhá - 0 bodů, vyšplhá - 1 bod, do 12 s - 2 body, do 8 s - 3 body)                  

           c)    Člunkový běh 4 x 10m    

                  (nad 12,5 s - 0 bodů, do 12,5 s  - 1 bod, do 10,5 s - 2 body)      

           d)    Kotoul vzad skrčmo

           e)    Hrazda - výmyk odrazem jednonož (hrazda po ramena)        

            Hodnocení

Stoj na rukou

 3 body

Kotoul vzad skrčmo

 2 body

Šplh s přírazem na tyči – 4,5 m

 3 body

Hrazda – výmyk odrazem jednonož

 2 body

Člunkový běh

 2 body

Celkem uchazeč může získat

                    12 bodů


Celkové hodnocení:

 • součet bodů = výsledky jednotlivých testů  (ČJ a M) celkem 100 bodů + hodnocení předchozího vzdělávání 20 bodů + ověření předpokladů z výchov - školní část - 40 bodů, celkem může uchazeč získat 160 bodů
 • pokud uchazeč nesplnil požadavky z dané výchovy, dostává 0 bodů, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení a nemůže být ke vzdělávání přijat   
 • pokud uchazeč dosáhne v celkovém bodovém hodnocení méně než 50 bodů, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení a nemůže být ke vzdělávání přijat
 • v případě rovnosti bodů jsou další kritéria pro přijetí následující:   1.    vyšší součet bodů z ověření talentu (HV+TV+VV+JV)                                                                                                                      2.    vyšší součet bodů z testů (ČJ + M)                                                                                                            3.    lepší prospěch ze ZŠ z předmětů ČJ, M, cizí jazyk (průměr)
 • uchazeč, který se bez omluvy nedostaví k přijímacímu řízení, nemůže být přijat a obdrží "Rozhodnutí o nepřijetí"
 • v případě nemoci je nutné doložit lékařské potvrzení

Požadované dokumenty:

 • řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika       (dětský nebo obvodní lékař)
 • potvrzení od foniatra o způsobilosti uchazeče studovat pedagogický obor

Další důležité informace:

 • nechte si základní školou potvrdit správnost údajů uvedených v přihlášce (razítko a podpis)
 • řádně vypněnou přihlášku (formulář dole v příloze)  zašlete nebo osobně předejte na ředitelství Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Kumburská 740, Nová Paka nejpozději do 1. března 2019
 • přihláška musí být podepsaná žákem i zákonným zástupcem
 • Zápisový lístek si vyzvedněte na základní škole nejpozději do 1. března 2019

V Nové Pace 22. 1. 2019                                                                                                 Mgr. Pavel Matějovský
                                                                                                                                         ředitel školy


Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
15. 10. 2018 6:02
Ċ
Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
1. 5. 2019 22:19
Comments